Afwijking x € 1.000, voordeel = +, nadeel = -

Programma en doel

Onderwerp

Financiële afwijkingen

Financieel effect

1. Samenleving

Doel 1.2.1

Suïcidepreventie GGD

+ 29.584 uitg. gezondheidsbeleid

-29.584

Doel 1.2.3

Sportaccommodaties; stelposten dekking kunstgrasvelden

- 221.000 uitg. aframen stelposten kapitaallasten

221.000

Doel 1.3.1

Budget opvoedondersteuning / ontwikkeling

Budgetverschuiving:
- 95.000 uitg. opvoedondersteuning naar
+ 95.000 uitg. gezondheidsbeleid (doel 1.2.1)

Budget neutraal

Doel 1.3.2

Huurinkomsten Brede School

- 14.722 ink. lagere (incidentele) huurinkomsten
- 56.000 ink. lagere (structurele) huurinkomsten

-70.722

Doel 1.3.3

Onderwijshuisvestingsbeleid; capaciteitsuitbreiding

+ 125.000 uitg. inhuur externe capaciteit
+ 110.932 ink. onttrekking reserve Brede School
+ 14.068 ink. onttrekking reserve Duurzaamheidsaanpassingen

Budget neutraal

Toetsen meerjarige onderhoudsplannen scholen

- 20.530 uitg. verlaging onderhoudsbudget

20.530

Onderwijshuisvestingsbeleid; Het Festival

+ 200.000 uitg. kosten sluiting Het Festival

-200.000

Totale afwijking programma 1.

-58.776

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.1

Bedrijfsvoering SWT

+ 366.000 uitg. extra ambtelijke capaciteit (structureel)
+ 150.000 uitg. inhuurbudget (incidenteel)

-516.000

Doel 2.1.3

Prijsinflatie WMO

+ 343.000 uitg. correctie i.v.m. prijscompensatie
+ 343.000 ink. Alg uitk.GF decentralisatieuitk. SD

Budget neutraal

Tekort maatwerkvoorzieningen Diah

+ 4.100.000 uitg. meer toewijzingen, lagere transformatieopbrengsten, lagere eigen bijdrage

-4.100.000

Hulp bij Huishouden; CAO

+ 500.000 uitg. nieuwe cao huishoudelijk hulp

-500.000

Doel 2.2.1

Sociale werkvoorziening

+ 740.000 uitg. totaal tekort WEZO
+ 300.000 ink. onttrekking reserve financiële risico's WEZO

-440.000

Individuele studietoeslag

Budgetverschuiving:
- 284.000 uitg. Individuele studietoeslag naar
+ 284.000 uitg. Voorzien in levensonderhoud (doel 4.1.1)

Budget neutraal

Toekomstige samenwerking WRA en Wezo NV

+ 489.000 uitg. frictiekosten
+ 489.000 ink. reserve financiële risico's WEZO

Budget neutraal

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren

+ 35.000 uitg. subsidie Landstede en Deltion
+ 50.000 uitg. subsidie Social Impact Network
+ 35.000 ink. subsidie provincie
+ 50.000 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

Bevorderen samenwerking Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs

+ 454.800 uitg. doorbetaling aan 16 scholen
+ 454.800 ink. subsidie ESF

Budget neutraal

Doel 2.3.2

Prijsinflatie Jeugdzorg

+ 467.000 uitg. correctie i.v.m. prijscompensatie
+ 467.000 ink. Alg uitk.GF decentralisatieuitk. SD

Budget neutraal

Jeugdzorg

+ 5.000.000 uitg. toename kosten LVB jeugd en ASS, lagere transformatieopbrengsten

-5.000.000

Totale afwijking programma 2.

-10.556.000

3. Opvang en bescherming

Doel 3.1.2

Veilig Thuis IJsselland

+ 240.000 uitg. subsidie Veilig Thuis IJsselland
+ 240.000 ink. bijdragen Regiogemeenten

Budget neutraal

Doel 3.3.1

Continueren uitbreiding Logeerhuis

+ 40.000 uitg. continuering uitbreiding logeerhuis

-40.000

Vrijval middelen opvangvoorzieningen voor jongeren

- 60.000 uitg. Fast Forward en Take Off

60.000

Doel 3.3.2

Uitvoeren convenant regionale samenwerking beschermen wonen

Budgetverschuiving:
+ 3.283.216 ink. eigen bijdrage CAK van
- 3.283.216 ink. voorliggend veld (doel 2.1.2)

Budget neutraal

Totale afwijking programma 3.

20.000

4. Inkomen

Doel 4.1.1

Scholierenregeling

Budgetverschuiving:
- 273.449 uitg. scholierenregeling over naar
+ 273.449 uitg. kinderparticipatie (doel 4.2.1)

Budget neutraal

Bijstandsverlening

- 386.000 uitg. bijstandsverlening

386.000

Totale afwijking programma 4.

386.000

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.1.1.

Zuiderzeehaven

+ 1.157.519 ink. liquidatie uitkering
+ 193.044 ink.opheffing reserve Zuiderzeehaven

1.350.563

Doel 5.1.2.

Startersbeleid

+ 24.900 uitg. ondersteuning starters
+ 24.900 ink.. Subsidie provincie

Budget neutraal

Doel 5.2.1

Verkeersveiligheid Wilhelminasingel

+ 115.000 uitg. aanpassing Wilhelminasingel
+ 35.000 ink. Uit krediet Broerenkwartier
+ 50.000 ink. Uit Black spots verkeersveiligheid.
+ 30.000 ink. subsidie provincie

Budget neutraal

Winkelgebied Diezerbrink

+ 10.000 uitg. uitvoeren acties Retail deals
+ 10.000 ink.. Subsidie provincie

Budget neutraal

Budget versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden

Budgetverschuiving:
+ 350.000 uitg. Versterking wijkwinkelcentra van
- 350.000 uitg. doel 6.1.1

Budget neutraal

Doel 5.3.1

Positionering culturele stedelijke regio Zwolle

+ 25.000 uitg. kosten voor een onderzoek

-25.000

Totale afwijking programma 5.

1.325.563

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.3

Bouwleges

+ 250.000 uitg. inzet bouwvergunningen
+ 500.000 inkomsten bouwleges

250.000

Regulering bestemmingplannen Walgebruik Woonboten

+ 38.000 uitg. meer inzet en kosten
+ 38.000 ink. onttrekking aan reserve ISV en NUTW fysiek

Budget neutraal

Doel 6.3.1

Dementievriendelijke openbare ruimte

+ 12.495 uitg. t.b.v. project
+ 12.495 ink. bijdragen omliggende gemeenten
Budgetverschuiving:
- 44.415 uitg. dementievriendelijke openbare ruimte over naar
+ 44.415 uitg. veilig gebruik openbare ruimte (doel 7.2.3)

Budget neutraal

Verkeersontsluiting Belvédèrelaan - Hasselterweg

+ 350.000 uitg. aanvulling projectkrediet
+ 350.000 ink. bijdrage vanuit Grex de Tippe

Budget neutraal

Doel 6.3.2

Afwikkeling Beter Benutten 2.0

- 160.000 uitg. knooppuntontwikkeling
- 92.500 ink. subsidie provincie
- 67.500 ink. subsidie Rijk

Budget neutraal

Beter Benutten 2.0

+ 100.000 uitg. Beter Benutten 2.0
- 50.000 uitg. verlaging binnen Programma
+ 50.000 ink. . Bijdrage bedrijfsleven

Budget neutraal

Doel 6.3.3

Brandveiligheid parkeergarages Lübeckplein en Dijkstraat

+ 282.000 uitg. brandveiligheidseisen
De struct. kapitaallasten (23.000) komen via de parkeer exploitatie tlv de reserve parkeren

Budget neutraal

Parkeerinkomsten

+ 450.000 ink. Parkeren

450.000

Koersdocument Vitaal Assendorp

+ 17.590 uitg. realisatie bewonersinitiatief
+ 15.590 ink. Subsidie provincie
+ 2.000 ink. Bijdragen derden

Budget neutraal

Doel 6.4.1

Budget capaciteit

Budgetverschuiving:
- 10.371 uitg. doel energieneutraal (6.4.1) en
- 13.014 uitg. doel milieunormen (7.4.3) naar
+ 23.385 uitg. doel klimaat adaptief (6.4.4)

Budget neutraal

Budget milieuraad

Budgetverschuiving:
- 28.700 uitg. doel energieneutraal (6.4.1) naar
+ 28.700 uitg. doel duurzame inrichting (7.3.1)

Budget neutraal

Extra capaciteit grootschalige opwek van duurzame energie en programma management Energietransitie

+ 100.000 uitg. extra capaciteit opwek energie
+ 100.000 uitg. externe kosten
+ 100.000 ink. subsidie provincie

-100.000

Krediet voor verbeter- en bespaarloket

+ 155.000 uitg. krediet verbeter- en bespaarloket
+ 45.000 ink. subsidie provincie
+ 45.000 ink. reserve nutw bestuur en organisatie
- 65.000 uitg. regulier adviesbudget energie B+L

Budget neutraal

Doel 6.4.3

Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal

Budgetverschuiving:
De reservemutaties m.b.t. het gebiedsbeheersplan moeten plaatsvinden op doel 7.4.2 i.p.v. op dit doel.

Budget neutraal

Doel 6.4.4

Hoogwater beschermingsprogramma

+ 95.000 uitg. externe capaciteit HWBP
- 25.000 uitg. budget klimaatadaptatie

-70.000

Klimaatadaptatie

+ 95.000 uitg. capaciteitsinzet

-95.000

Totale afwijking programma 6.

435.000

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

Stelpost onderhoudskosten Vecht Corridor Noord

- 120.000 uitg. vrijval onderhoudskosten

120.000

Extra kosten als gevolg van de zware januaristorm

+ 275.000 uitg. schade aan bomen/verhardingen

-275.000

Budgetten DVO Rova

Budgetoverheveling:
- 672.028 uitg. budget DVO ROVA naar
+ 562.292 uitg. doel 7.4.1
+ 109.736 uitg. doel 7.3.1

Budget neutraal

Doel 7.1.3

Ruimte voor de Vecht

+ 30.000 uitg. project Ruimte voor de Vecht
+ 15.000 ink. subsidie provincie
- 5.000 uitg. wijkbudget B+L
- 10.000 uitg. groenbeleid B+L

Budget neutraal

Doel 7.1.4

Toegankelijkheid Stadhuis

+ 376.000 uitg. aanpassing raadzaal

-376.000

Doel 7.2.3

Budget gladheidsbestrijding

Budgetoverheveling:
+ 494.492 uitg. gladheidsbestrijding van
- 494.492 uitg. aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

Doel 7.3.1

Budget dierenwelzijn

Budgetoverheveling:
+ 12.981 uitg. personele inzet van
- 12.981 uitg. aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

Budget kapitaallast krediet ombouw openbare verlichting naar LED

Budgetoverheveling:
+ 142.038 uitg. kapitaallasten ombouw van
- 142.038 uitg. aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

Kapitaallasten krediet VVI 2016 Wegen opbouw asfalt naar verharding

Budgetoverheveling:
+ 16.283 uitg. kapitaallasten krediet van
- 16.283 uitg. aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

Doel 7.4.1

Budget spelen / recreatie (plassen) en veerdiensten

Budgetoverheveling:
+ 183.084 uitg. diverse uitgaven/inkomsten van
- 183.084 uitg. aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

Totale afwijking programma 7.

-531.000

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.1.1

Accountantskosten

+ 53.000 uitg. meerkosten 2016 t/m 2018

-53.000

Fractiemedewerkers

+ 100.000 uitg. fractieassistenten

-100.000

Doel 8.1.2

Uitbreiding aantal wethouders + ondersteuning

+ 60.000 uitg. salariskosten wethouder
+ 26.000 uitg. 0,5 fte woordvoerder
+ 28.000 uitg. 0,5 fte bestuursadviseur
+ 14.000 uitg. secretariële ondersteuning
+ 18.000 uitg. overheadkosten
+ 4.000 uitg. overige kosten

-150.000

Totale afwijking programma 8.

-303.000

9. Bedrijfsvoering

Doel 9.3.1

Uitbreiding loonsom rondom bescherming persoonsgegevens

+ 73.750 uitg. extra (structurele) capaciteit JZ

-73.750

Uitbreiding rol bedrijfsarts en preventiemedewerker

+ 25.000 uitg. capaciteit bedrijfsarts (structureel)
+ 15.900 uitg. preventie medewerker (structureel)

-40.900

Totale afwijking programma 9.

-114.650

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

Uitvoering Wet WOZ en heffingen van lokale belastingen

+ 29.000 uitg. doorberekende overheadkosten
+ 29.000 ink. voordeel op btw

Budget neutraal

Hogere loonkosten vanwege ontwikkeling sociale lasten

+ 125.000 uitg. hogere sociale lasten

-125.000

Gemeentefonds; inflatie

+ 810.000 ink. prijscompensatie WMO en Jeugd
+ 810.000 uitg. doelen programma Inwoners-ondersteuning

Budget neutraal

Gemeentefondsuitkering; aanpassing maatstaven

- 500.000 ink. nadeel op verdeelmaatstaven

-500.000

OZB opbrengsten

+ 300.000 ink. OZB

300.000

Treasuryresultaat

+ 150.000 uitg. nadeel rentekosten

-150.000

Onderuitputting kapitaallasten

- 525.000 uitg. voordeel kapitaallasten
+ 348.000 uitg. hogere kapitaallasten kunstgras

177.000

Totale afwijking programma 10.

-298.000

Afwijking op activiteiten Baten en Lasten

-9.694.863