Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde begroting 2018, worden er bij de doelen geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van diverse budgetverschuivingen tussen doelen; deze zijn budgettair neutraal. Daarnaast is er sprake van aanvullende inkomsten en aanvullende uitgaven ten opzichte van de Begroting. En als laatste worden er een aantal winstwaarschuwingen gepresenteerd; onderwerpen waarover in de Berap 2018-2 opnieuw wordt gerapporteerd.

De Berap 2018-1 presenteert de stand tot 1 april. Per saldo resultaat de Berap in een nadelig resultaat van € 9,7 miljoen. Dit is het saldo na verwerking van alle financiële mutaties. Hieronder worden de beide onderwerpen kort samengevat.

Aanvullende uitgaven

Sociaal Domein
Het grootste financiële effect vindt zijn oorsprong in de oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein. Over de analyse van de tekorten en de mogelijke interventies bent u via een afzonderlijk raadsvoorstel geïnformeerd. Wij willen u erop wijzen dat de financiële tekorten van het Sociaal Domein verwerkt zitten in deze Berap. Dit omdat het tekort de jaarschijf 2018 betreft. Het gaat om:

- Bedrijfsvoering Sociaal Wijkteam (doel 2.1.1)

€ 516.000

- Loonsom Hulp in Huis (doel 2.1.3)   

€ 500.000

- Tekort maatwerkvoorzieningen Diah (doel 2.1.3)

€ 4.100.000

- Sociale werkvoorziening (doel 2.2.1)

€ 440.000

- Jeugdzorg (doel 2.3.2)

€ 5.000.000

Totaal

€ 10.556.000

De mogelijk opbrengsten als gevolg van de interventies zijn niet verwerkt in de cijfers; hierover moet uw Raad eerst besluiten welke interventies uitgevoerd gaan worden. Pas daarna worden de mogelijk opbrengsten verwerkt. Dit zal waarschijnlijk plaats vinden in de Berap 2018-2.

Overige aanvullende uitgaven
Naast de mutatie in het Sociaal Domein is er nog sprake van circa € 2,5 miljoen aan aanvullende uitgaven. Enkele grote elementen hiervan zijn:
- Het Festival (doel 1.3.3)
- Extra capaciteit grootschalige opwek van duurzame energie (doel 6.4.1)
- Klimaatadaptatie en Hoogwaterbeschermingsprogramma (doel 6.4.4)
- Kosten januaristorm (doel 7.1.2)
- Toegankelijkheid stadhuis (doel 7.1.4)
- Fractiemedewerkers en extra wethouder (doel 8.1.1)
- Sociale lasten, gemeentefonds, treasuryresultaat (doel 10.1.1)

Aanvullende inkomsten
De aanvullende inkomsten ten opzichte van de Begroting bedragen € 3,3 miljoen in deze Berap. Enkele grote elementen hiervan zijn:
- Vrijval stelpost kapitaallasten sportaccommodaties (doel 1.2.3)
- Bijstandsverlening (doel 4.1.1)
- Zuiderzeehaven (doel 5.1.1)
- Bouwleges (doel 6.1.3)
- Parkeerinkomsten (doel 6.3.3)
- OZB opbrengsten en onderuitputting kapitaallasten (doel 10.1.1)

Voorstellen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen beperkt het Voorjaarsmoment zich tot de Jaarstukken 2017 en de Berap 2018-1. Er is dit voorjaar anders dan andere jaren geen Perspectiefnota opgesteld; in plaats daarvan is het coalitieakkoord opgesteld.

De Perspectiefnota is het geëigende moment voor indien van voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Vanwege het ontbreken van de Perspectiefnota, zijn deze opgenomen als onderdeel van de Berap.

In het Raadsvoorstel van de Berap 2018-1 worden de voorstellen tot nieuw beleid of beleidsintensiveringen opgesomd. Het raadsvoorstel vindt u via hier.

Financiële samenvatting
Onder de knop Financiën treft u een overzicht aan met daarin alle financiële mutaties.