Afwijkingen op activiteiten

Stelpost onderhoudskosten Vecht Corridor Noord
Aanvullende inkomst
€ 120.000

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Vecht Corridor Noord is vertraagd door de versobering van de N340. Voor 2018 hebben we nog geen onderhoudskosten voor dit onderdeel, waardoor het budget dat daarvoor voor 2018 geraamd is kan vrijvallen.

 

Extra kosten als gevolg van de zware januaristorm
Aanvullende uitgave
€ 275.000

De zware januaristorm heeft veel schade aangebracht aan het groen, maar ook aan de verkeersregelinstallaties. De kosten van schade aan bomen, herplant en schade aan verhardingen worden voorlopig geraamd op € 275.000.

 

Moties 'investeer in de buurt' en 'gezond groen in en om de stad'

Beantwoording van de moties 'Gezond groen in en om de stad' en 'Investeer in de buurt' worden in samenhang opgepakt omdat we kansen zien dat ze elkaar kunnen versterken. Om diezelfde reden wordt koppeling gezocht met de klimaatthema's wateroverlast, hitte en droogte. Op dit moment analyseren we de kansen. Dit kan gepaard gaan met een budget verzoek. Dat brengen we nog in beeld en dat komt eventueel terug bij de Begroting 2019.

 

Budgettair neutraal overhevelen budgetten DVO Rova
Budgettair neutraal

Onder doel 7.1.2 is het budget opgenomen voor DVO Rova wat de onderdelen Spelen, Recreatieplassen, Veerdiensten en Jeugdtuinen betreft. Spelen, Recreatieplassen en Veerdiensten vallen echter onder doel 7.4.1 ('we sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren') en Jeugdtuinen onder doel 7.3.1 (we richten de openbare ruimte duurzaam in en beheren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst'). Dit houdt in dat een deel van het budget (DVO Rova) op doel 7.1.2 overgezet zal moeten worden naar de andere doelen 7.4.1 en 7.3.1 voor € 562.292 resp. € 109.736.