Afwijkingen op activiteiten

Jeugdzorg
Aanvullende uitgave
€ 5.000.000

Jeugdzorg verwacht in 2018 een tekort van circa € 5 miljoen. In 2017 is er reeds een tekort gemeld op jeugd vanwege voornamelijk toename in de aantallen en kosten voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) jeugd en het autismespectrumstoornis (ASS). LVB jeugd functioneert binnen de jeugdketen als meest toegankelijk alternatief.

 

De preventie opbrengsten vanuit de transformatie laten zich moeilijk meten, immers bij goed resultaat blijven deze buiten de zorg. Deze preventie opbrengsten zijn wel vanuit de PPN ingeboekt. De totaal begrote transformatie opbrengsten door preventie en toegang is € 1,6 miljoen. Van deze begrote opbrengst wordt naar verwachting € 0,7 miljoen gerealiseerd op de projecten toegang. De transformatie op de toegang van de jeugd wordt inhoudelijk goed ontvangen, maar het verwachte totaal rendement wordt later gerealiseerd.

 

Prijsinflatie jeugdzorg
Budgettair neutraal

In de begroting 2018 is nog geen inflatie aanpassing toegevoegd aan de budgetten voor het sociaal domein. Op basis van de financiële verhouding met het Rijk ontvangen wij over de decentralisatie uitkeringen sociaal domein in de meicirculaire 2018 informatie over de toe te kennen prijscompensatie. Voor de Jeugdzorg betreft dit aanpassing van het budget met een bedrag van € 467.000. Dit bedrag zal ook nodig zijn aangezien de uitgaven grotendeels geïndexeerd zijn.