Afwijkingen op activiteiten

Zuiderzeehaven
Aanvullende inkomst
€ 1.350.563

In 2003 startte de publiek-private samenwerking Zuiderzeehaven tussen drie publieke en drie private partijen. Het doel was het ontwikkelen en exploiteren van de Zuiderzeehaven tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijven die over willen gaan tot vervoer over water. Voor de participanten heeft het project ruimschoots aan de doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst voldaan. Dit was één van de redenen om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.

 

Op 18 december 2017 heeft de Raad ingestemd met de ontbinding van de PPS Zuiderzeehaven. De liquidatie-uitkering heeft 5 maart 2018 plaats gevonden. De uitkering bedraagt na vereffening van de ingelegde gelden € 1.157.519. Daarnaast kan de reserve Zuiderzeehaven, die was bedoeld voor dekking van de kapitaallasten, worden opgeheven. Hierdoor valt er een saldo ad € 193.044 vrij. Dit betekent dat er totaal € 1.350.563 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.