Afwijkingen op activiteiten

Sociale werkvoorziening
Aanvullende uitgave
€ 440.000

De dienstverlening van de sociale werkvoorziening kent een tekort van € 740.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het afnemende aantal detacheringen, waardoor ook de opbrengsten teruglopen. Daarnaast is er een tekort op de exploitatie van het pand van € 270.000. Dit is het gevolg van leegstand in het pand van de Wezo. Rekening houdend van de frictiekosten van de vorming van de overheids-bv Wezo-WRA, kan van dit totale tekort € 300.000 gedekt worden uit de reserve financiële risico’s Wezo.

 

Budgettair neutraal overhevelen individuele studietoeslag
Budgettair neutraal

Het budget individuele studietoeslag is een inkomenstoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking, die geen mogelijkheid hebben om extra inkomsten te genereren uit een bijbaan. Dit budget past beter onder doel 4.1.1. (‘we bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven’). Voorgesteld wordt om het budget van € 284.000 over te hevelen van doel 2.2.1

 

Toekomstige samenwerking WRA en Wezo NV
Budgettair neutraal

Voor de toekomstige samenwerking van de afdeling WRA en WEZO NV in een nieuw te vormen overheids-bv, worden in 2018 project- en frictiekosten gemaakt. Deze zijn voorlopig becijferd op € 489.000. Uitgangspunt in de beslisnota voor de raad van 18 december was dat deze kosten volledig gedekt kunnen worden uit de reserve financiële risico’s Wezo NV die is gevormd uit de aandelenoverdracht van Wezo NV naar de gemeente. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve financiële risico’s Wezo NV.

 

Het betreft onder andere de kosten voor inhuur van expertise voor opstellen sociaal plan, formatie- en organisatieplan en het inrichten en uitvoeren plaatsingsproces, opstellen statutenwijziging, directiereglement en uitvoeringsovereenkomst van de overheid-bv. Tevens betreft het kosten als gevolg van het verlies aan dekking van overhead doordat formatie van de afdeling WRA over gaat naar de nieuwe overheid-bv. De kosten van het sociaal plan zijn in deze berekening niet meegenomen, want deze zijn nog niet bekend.

 

Arbeidsparticipatie kwetsbare jongeren; bijdrage derden
Budgettair neutraal

Namens arbeidsmarktregio Zwolle heeft de centrumgemeente Zwolle een tweetal subsidies aangevraagd bij de Provincie Overijssel ten behoeve activiteiten ter bevordering van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

  • Er is door de provincie een subsidie van € 35.000 toegekend voor een pilot ter ondersteuning van statushouders in gecombineerde trajecten van onderwijs (vakgericht gecombineerd met extra taalondersteuning) en werk (in kansrijke sectoren. Daarnaast is er een specifieke subsidieaanvraag gedaan om een Social Impact Network door te ontwikkelen in vervolg op Social Impact Day Zwolle. Het Netwerk wordt gevormd van voor en door ondernemers in de Regio Zwolle. De organisator van Social Impact Day Zwolle ondersteunt het netwerk. Zowel de subsidie van € 35.000 als de subsidie van € 50.000 wordt budgetneutraal middels een gemeentelijke subsidie verstrekt aan respectievelijk Landstede en Deltion (€ 35.000) en aan de projectverantwoordelijke organisatie Social Impact Network (€ 50.000).

 

Bevorderen samenwerking Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Budgettair neutraal

Om de samenwerking tussen Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (Pro-VSO) in de arbeidsmarktregio Zwolle te bevorderen, hebben de scholen gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De aanvraag voor deze subsidies loopt via de centrumgemeente (gemeente Zwolle is formeel aanvrager). Ook voor 2017-2018 is ten behoeve van het doen van meer activiteiten (praktijktraining) om leerlingen met een grotere afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding te geven een aanvraag gedaan van € 454.800. Dit bedrag wordt na ontvangst door de gemeente Zwolle doorgestort naar de zestien samenwerkende scholen.