Afwijkingen op activiteiten

Tekort maatwerkvoorzieningen Diah
Aanvullende uitgave
€ 4.100.000

Zoals ook in de jaarrekening 2017 gemeld, is er een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. Dit resulteert in een toename van de toewijzing van Individuele Begeleiding (IB) in 2017 en verder. De Diah (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding) kent in tegenstelling tot andere vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein geen wachtlijsten. Individuele begeleiding is een onderdeel van de keten GGZ, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Waarbij IB het meest toegankelijke alternatief in deze keten is. De toename in 2017 van het aantal toewijzingen heeft een effect op de kosten in 2018. Dit is een doorwerking uit 2017 naar 2018.

 

Daarnaast zijn de geprognotiseerde ontvangsten op de eigen bijdrage lager dan begroot (circa € 0,7 miljoen). Een oorzaak hiervan is onder andere de landelijke aanpassing van het verder omlaag brengen van de minimaal te betalen eigen bijdragen.

 

Naast de toename in het aantal toewijzingen starten in 2018 enkele transformatieprojecten. Hier tegenover staan ingeboekte transformatie opbrengsten. Onder andere het starten met de integrale thuisondersteuning zal moeten leiden tot de beweging van zwaardere naar lichtere arrangementen en daardoor tot minder bestedingen voor thuisondersteuning. De gunning hiervan is vertraagd. We stellen een zorgvuldige invoering voor cliënten voorop en hebben daarom besloten de start van de thuisondersteuning uit te stellen tot 1 juni 2018 in plaats van 1 april 2018.

 

Daarnaast speelt mee dat de transformatieprojecten binnen de thema’s integrale gezinsaanpak en samen kracht van de mensen vertraging oplopen. De integrale aanpak op het gebied van maatschappelijk voorveld, welzijn en WMO dienen meer afgestemd te worden. Op het totale doel verwachten we een tekort van circa € 4,1 miljoen.

 

Aanpassen loonschaal Hulp bij Huishouden
Aanvullende uitgave
€ 500.000

Op grond van de AMvB ‘reële prijs’ zijn gemeenten verplicht cao-wijzigingen door te berekenen in de tarieven van inkoop voorzieningen Wmo. Het effect van de recent afgesloten nieuwe landelijke cao voor Huishoudelijk hulp wordt voorlopig ingeschat op een nadeel van € 0,5 miljoen structureel. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren die nader worden onderzocht.

 

Prijsinflatie WMO
Budgettair neutraal

In de begroting 2018 is nog geen inflatie aanpassing toegevoegd aan de budgetten voor het sociaal domein. Op basis van de financiële verhouding met het Rijk ontvangen wij over de decentralisatie-uitkeringen sociaal domein in de meicirculaire 2018 informatie over de toe te kennen prijscompensatie. Voor de WMO betreft dit aanpassing van het budget met een bedrag van € 343.000. Dit bedrag zal ook nodig zijn aangezien de uitgaven grotendeels geïndexeerd zijn.