Afwijkingen op activiteiten

Bedrijfsvoering SWT
Aanvullende uitgave
€ 516.000

Extra formatie 1-meting:

De bedoeling van de transformatie kunnen we onder andere bereiken via de inzet van het SWT. Om dat te realiseren is ook de bedrijfsvoering van het SWT van belang. Onderdeel van die bedrijfsvoering is de benodigde formatie van het SWT. Uit de 1-meting komt een extra benodigde budget van € 366.000. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 0-meting zijn:

  • Verschuivingen in de formatie van incidenteel naar structureel.
  • Een toename van de hoeveelheid ondersteuningsvragen.
  • Inspelen op de behoefte van inwoners en de ontwikkelingen in de stad, formatie voor ondersteunende functies, zoals procescoördinatoren. Enkele voorbeelden van deze taken zijn beleidsveranderingen, veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen van inkoop implementeren in het primair proces van het SWT.
  • Een benodigde flexibele schil ad € 150.000: SWT is een organisatie in ontwikkeling en die volgen elkaar in snel tempo op. De 1-meting laat al een significant andere uitkomst zien ten opzichte van de 0-meting. We verwachten dat de 2-meting weer andere uitkomsten zal geven dan de 1-meting. Om die reden kan niet alle formatie in vaste dienst worden genomen. Bijvoorbeeld omdat taken als schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinswerker niet structureel zijn, omdat ze eerst hun toegevoegde waarde moeten laten zien. Externe inhuur is duurder dan personeel in vaste dienst, maar heeft als grote voordeel dat snel kan worden ingesprongen op nieuwe situaties.

 

Met dit budget kan op basis van de 1-meting het Sociaal Wijkteam haar taken op een verantwoorde wijze uitvoeren. Deze taken zijn rekenkundig op taakniveau onderbouwd.