Afwijkingen op activiteiten

Klimaatadaptatie
Aanvullende uitgave
€ 95.000

De inzet van het programma Klimaatadaptatie stond in de tweede helft van 2017 grotendeels in het teken van de campagne voor het Global Center (GCECA). Hiervoor is externe financiering geworven. Een deel van het geplande werk is hierdoor uitgesteld naar 2018, alsook een deel van de geplande externe inhuur. Hierdoor is in 2017 een forse onderuitputting ontstaan van € 211.000. Een deel van de kosten voorzien voor 2017 moet alsnog gemaakt worden in 2018, met name voor de uitwerking van de Zwolse Adaptatie Strategie (ZAS) inclusief stresstests, de interne en externe bewustwordingscampagne en de website. De ZAS en het uitvoeringsprogramma voorziet in de implementatie van de eisen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk. Het tekort bedraagt € 95.000.

 

Hoogwater beschermingsprogramma
Aanvullende uitgave
€ 70.000

Het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) wordt uitgevoerd door het Waterschap Drentse Overijsselse Delta. Het programma is gericht op het noodzakelijk verbeteren en versterken van de dijken in de Zwolse delta. Naast het dijktraject Stadsdijken, dat zich bevindt in de fase van de planuitwerking, is in 2016 gestart met verkenningen op het traject Zwolle-Olst en eind 2017 zijn de eerste verkenningen gestart voor het traject langs de Vecht (noord- en zuidzijde). Er zal € 100 tot 150 miljoen worden geïnvesteerd in het verbeteren van de Zwolse dijken. Dit vraagt om een grotere personele inzet van de gemeentelijke organisatie dan aanvankelijk gedacht.

 

De geraamde inzet voor de drie HWBP-projecten in Zwolle (Stadsdijken, Olst-Wijhe en Vecht) is gebaseerd op de ervaring in de verkenningsfase van het project Stadsdijken (2016-2017). De gemeente neemt deel aan deze grote projecten om haar belangen op het gebied van groen, recreatie, landschap en natuur, monumentenzorg en cultuurhistorie, wonen, werken en verkeer te borgen. En te sturen op grote keuzes voor de inrichting van de stad. Zoals in het project Stadsdijken de keus voor dijkversterking in plaats van de aanleg van een keersluis in het Zwartewater. De gemeente heeft een rol bij het goed (laten) informeren en betrekken van de Zwolse inwoner en andere belanghebbenden.

 

Binnen de huidige begroting voor klimaatadaptatie en water is geen ruimte om de personele inzet voor het HWBP programma blijvend te financieren. Het gaat vanaf 2019 om een jaarlijks bedrag van circa € 250.000. Het programma loopt in ieder geval door tot 2026. In deze Berap is alleen het benodigde bedrag voor het jaar 2018 opgenomen. Op de in de toekomst benodigde bedragen wordt later teruggekomen.

 

Bij de begroting 2019 zal worden voorgesteld om een apart budget in te stellen voor het HWBP, waarbij de eerdere samenvoeging met Klimaatadaptatie wordt teruggedraaid. De belangrijkste reden is dat HWBP een andere fasering en een langere looptijd heeft dan Klimaatadaptatie.

 

Voor 2018 wordt de benodigde inzet op HWBP geschat op € 95.000. Het waterbudget, onderdeel van het budget voor Klimaatadaptatie, biedt ruimte voor € 25.000. Het tekort bedraagt € 70.000.