Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget capaciteit
Budgettair neutraal

In 2017 is de capaciteit binnen doel 6.4.1 (‘we bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is’) nader geanalyseerd. Naar aanleiding van de nieuwe indeling van de begroting dient er capaciteitsbudget herverdeeld te worden over een drietal doelen. Omdat deze verschuiving over de doelen heengaat wordt dit geformaliseerd in deze Berap. Doel 6.4.1 – € 10.371, doel 6.4.4 + € 23.385 en doel 7.4.3 - € 13.014

 

Budgettair neutraal overhevelen budget milieuraad
Budgettair neutraal

Het budget milieuraad (à € 28.700) staat geraamd onder doel 6.1.4 (‘we onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerende thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar doel 6.4.1

 

Extra capaciteit grootschalige opwek van duurzame energie en programma management Energietransitie
Aanvullende uitgave
€ 100.000

Voor de huidige ambities binnen de strategische opgave energietransitie is voor 2018 € 750.000 beschikbaar gesteld. Ondanks strakke prioritering kunnen niet alle ambities worden opgepakt binnen het beschikbare budget. Willen we kunnen anticiperen op de vele ontwikkelingen die op ons afkomen, en waarmee eerder geen rekening is gehouden binnen het programma-budget, dan zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

 

Ten aanzien van de grootschalige opwek heeft de vaststelling van de Zwolse Energiegids in november 2017 een impuls gegeven aan initiatieven voor grootschalige energieopwekking van duurzame energie. Het aantal aanvragen voor SDE-subsidies neemt toe. Dit is wat we met de gids beoogden.

 

We constateren dat de initiatieven in de voorfase stevige gemeentelijke begeleiding vragen, met name voor de nadere lokale afweging / local return (H4 Energiegids) en het participatieproces (H5 Energiegids). Zo spelen nu meerdere initiatieven voor zonnevelden. Daarnaast is in de gebieden die in de Energiegids zijn aangemerkt als ‘kansrijk’ voor windenergie (Tolhuislanden en Zuid) extra begeleiding nodig op de processen die als gevolg hiervan in die gebieden op gang zijn gekomen. Deze werkzaamheden waren niet voorzien binnen het programma-budget, en dit biedt hiervoor ook geen ruimte. Aanvullend budget is nodig, ook als we er vanuit gaan dat een deel van de kosten bij initiatiefnemers in rekening kunnen worden gebracht. Voor het werk dat we nu kunnen voorzien voor initiatieven bij grootschalige opwek is op basis van SDE-aanvragen en ervaringscijfers €100.000 nodig.

 

Naast de meerkosten voor capaciteit worden we ook geconfronteerd met hogere externe programmakosten. Voor deze externe kosten zullen we een beroep doen op subsidiegelden die bij de provincie Overijssel beschikbaar zijn. Indien deze subsidie niet wordt toegekend, zal bij de volgende Berap aanvullend budget moeten worden gevraagd, of zullen we activiteiten moeten stopzetten.

 

Afwijkingen op projecten

Krediet voor verbeter- en bespaarloket

Budgettair neutraal

Met de provincie Overijssel zijn voor de periode 2016 - 2019 afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor het verbeter- en bespaarloket. In 2017 is hiervoor een apart project ingesteld. Bij deze Berap wordt het krediet hiervoor vanaf 2017 geformaliseerd.

Het beschikbaar te stellen krediet (inclusief 2017) bedraagt € 155.000, waarvan € 90.000 reguliere kosten en € 65.000 extra inzet, te dekken door een provinciale subsidie van € 45.000, reserve nog uit te voeren werken (post duurzaamheid) € 30.000, begroting van B&L € 15.000 en € 65.000 regulier adviesbudget B&L energie 2017 / 2018.