Afwijkingen op activiteiten

Bouwleges
Aanvullende inkomst
€ 250.000

In lijn met 2017 verwachten we dat de opbrengst uit bouwleges € 500.000 hoger zal uitvallen, bovenop de extra € 500.000 die in de begroting 2018 al is meegenomen. De verwachte opbrengst bouwleges komt hiermee op 3,9 miljoen.

 

In de begroting 2018 zijn de uitvoeringskosten, met uitzondering van een inflatiecorrectie, niet verhoogd. Wij moeten echter vaststellen dat de kosten van het uitvoeren van de extra werkzaamheden die samenhangen met het beoordelen van aanvragen en het houden van toezicht en handhaving op in 2017 en 2018 verleende vergunningen niet opgevangen kunnen worden binnen de begroting 2018. Zo constateren wij een toename in het houden van toezicht en handhaving; we ramen de extra kosten hiervan op € 100.000 voor een extra toezichthouder. Hierin opgenomen zijn ook de kosten van de extra werkzaamheden van verleende vergunningen 2017 waarvan de bouwwerkzaamheden en het toezicht hierop, doorlopen in 2018. Voor het afhandelen van aanvragen ramen wij € 150.000 aan extra uitvoeringskosten.

In 2017 bedroegen de totale legesopbrengsten € 4,7 miljoen. Afhankelijk van het aantal grote aanvragen (leges hoger dan € 100.000) verwachten we dat het voordeel op de leges in 2018 verder toe zal nemen. Het is lastig in te schatten wanneer deze grote aanvragen daadwerkelijk ingediend en vergund worden. Veiligheidshalve ramen we op dit moment een opbrengst van € 3,9 miljoen.

 

Afwijkingen op projecten

Regulering bestemmingplannen Walgebruik Woonboten

Budgettair neutraal

Bij het toekennen van het budget voor het bestemmingsplan woonboten was het beeld dat de bestemmingsvoorwaarden uit de verschillende bestemmingsplannen eenvoudigweg naar één bestemmingsplan konden worden overgezet. Daarbij zou ook de ligplaatsverordening volledig worden verwerkt en de regulering van het walgebruik. Inmiddels is duidelijk geworden dat het verwerken van de verschillende bestemmingsplannen in één bestemmingsplan gecompliceerder blijkt te zijn. Dit blijkt ook elders in het land. Dit komt onder meer doordat de nieuwe wetgeving niet alle onderwerpen even duidelijk regelt. Daarnaast blijkt het nodig om de welstandsnota aan te passen. Dit vraagt om een verdere uitwerking. De scope van het project wordt daarmee breder en complexer dan was voorzien. Hiervoor is een extra budget ad. € 38.000 nodig. Binnen de reserve ISV en de reserve nog uit voeren werken fysiek is een bedrag gereserveerd voor regulering walgebruik woonboten. De benodigde € 38.000 kan wordt gedekt uit deze reserves

 

Beleidsinterventie op doel/criteria

Wij zien dat de aard, omvang en complexiteit van de Wabo-aanvragen het afgelopen jaar veranderd is, waardoor het afhandelen ervan meer tijd kost. Daarnaast is er een flinke krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van goede bouwplantoetsers lastig is. Desondanks zijn wij nog steeds in staat om aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen, zij het dat wij vaker dan voorheen genoodzaakt zijn om beslistermijnen te verlengen. Dit zal in 2018 ook het geval zijn.