Afwijkingen op activiteiten

Parkeerinkomsten
Aanvullende inkomst
€ 450.000

Als de parkeerinkomsten op hetzelfde niveau blijven als 2017, zullen de inkomsten in 2018 hoger uitvallen dan begroot. Voor 2018 schatten we voorzichtigheidshalve de inkomsten € 450.000 hoger in. Deze extra middelen kunnen vrijvallen naar de algemene middelen omdat de huidige stand van de reserve Parkeren van voldoende omvang is. Bij de Berap 2018-2 worden de parkeerinkomsten opnieuw beoordeeld.

Voor de reserve parkeren is het uitgangspunt dat jaarlijks bij de PPN / begroting bepaald wordt welke middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de reserve Parkeren.

 

Afwijkingen op projecten

Brandveiligheid parkeergarages Lübeckplein en Dijkstraat

Budgettair neutraal

De aanbesteding voor het aanpassen van de parkeergarages Lübeckplein en Dijkstraat is € 282.000 hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. Deze aanbesteding was nodig om te voldoen aan de nieuwe en aangepaste brandveiligheidseisen. Het hoger uitvallen van de aanbesteding is deels het gevolg van de gestegen prijzen in de bouwsector. Ook vallen de kosten op dit moment hoger uit vanwege het naar voren halen van vervangingsinvesteringen (werk met werk maken). De kosten worden geactiveerd en in ongeveer vijftien jaar afgeschreven. De extra kapitaallast vanaf 2019 is € 23.000, deze worden via de parkeerexploitatie ten laste van de reserve parkeren gebracht. Dit leidt tot een lager exploitatieresultaat bij parkeren.

 

Koersdocument Vitaal Assendorp; bijdrage derden

Budgettair neutraal

In september 2016 is de gemeente Zwolle gestart met de pilot Vitaal Assendorp om te kijken hoe zij op een betere manier kan werken aan een vitale, leefbare en gezonde wijk. Vanaf december 2016 heeft zij de bewoners van de Groenestraat en Blokstraat een aantal keren op een ludieke en creatieve wijze uitgenodigd om zich uit te spreken over dit onderwerp in hun straat. De belangrijkste uitkomst was dat de bewoners méér groen in de straat willen. Een aantal ideeën is al gerealiseerd, maar één heel belangrijk onderdeel nog niet: de speelplek! Gedreven door het enthousiasme in de straten voor meer groen, is er een gemeenschappelijk beeld ontwikkeld over de vormgeving van een groene speelplek en open verbinding. Het (duurzame) draagvlak hiervoor is met een enquête bevestigd. De gemeente staat positief tegenover dit plan en wil meewerken aan dit bewonersinitiatief. Hiervoor worden de resterende middelen in het koersdocument aangewend, alsook de door de provincie Overijssel (recent) toegekende subsidie van € 15.590 voor dit initiatief en bijdragen van derden van € 2.000.