Afwijkingen op activiteiten

Accountantskosten; meerwerk
Aanvullende uitgave
€ 53.000

In de jaren 2016 tot en met 2018 heeft de accountant (PWC) meer werkzaamheden moeten verrichten in het kader van de jaarrekeningcontrole. De hoofdoorzaken zijn aangescherpte controlestandaarden zoals de vereisten van COS 610 die de toezichthouder (de AFM) steeds strikter interpreteert, de decentralisaties in het Sociaal Domein en wijzigingen in de BBV regelgeving. Na intensief onderhandelen met PWC is overeengekomen dat wij voor het meerwerk een bedrag van € 96.000 betalen over de periode 2016 tot en met 2018. Een deel daarvan, te weten € 53.000, kan niet gedekt worden uit het budget dat in de begroting 2018 beschikbaar is en daarvoor worden nu extra middelen aangevraagd.

 

Eind 2018 loopt ons contract met PWC af, maar er is reeds overeenstemming over verlenging met één jaar. Daarbij is afgesproken dat wij voor het jaar 2019 een bedrag van € 35.000 aan meerwerk willen vergoeden bovenop het afgesproken contractbedrag van € 155.000. Deze meerkosten kunnen in 2019 worden gedekt uit het in de begroting opgenomen accountantsbudget.

 

Fractiemedewerkers
Aanvullende uitgave
€ 100.000

Verschillende fracties hebben aangegeven behoefte te hebben aan extra ondersteuning in de vorm van een fractiemedewerker. De kosten per fractiemedewerker zijn becijferd op € 25.000 per jaar, totaal € 200.000. Voorgesteld wordt om het budget voor 2018 te verhogen met € 100.000 (dekking voor zes maanden). Voor de jaarschijven vanaf 2019 wordt voorgesteld om het budget te verhogen met € 200.000.