Afwijkingen op activiteiten

Huurinkomsten Brede School
Aanvullende uitgave
€ 70.722

Vanaf 2013 is de begrote huurinkomst ten onrechte verhoogd met het inflatiepercentage, terwijl de werkelijke huurinkomst grotendeels gebaseerd is op vaste huurcontracten en dus vrijwel constant bleef. Dit negatieve resultaat is in de periode t/m 2018 opgelopen met € 56.000 en is structureel van aard. De huurinkomst moet dus vanaf 2018 structureel met dit bedrag naar beneden worden bijgesteld.

 

Daarnaast zijn in 2018 incidenteel geen huurinkomsten ontvangen over de eerste twee maanden en wel voor een bedrag van € 14.722; dit vanwege tijdelijke sluiting van basisschool Het Festival (zie ook doel 1.3.3) waar sprake was van een mogelijk onveilige vloerconstructie. Uiteindelijk zijn er geen constructiefouten aangetroffen, waardoor er geen claims kunnen worden ingediend. Bovendien wordt de schade niet gedekt door enige verzekering en komt deze tegenvaller daarmee ten laste van de gemeente.