Afwijkingen op activiteiten

Veilig Thuis IJsselland; bijdrage derden
Budgettair neutraal

Voor de komende twee jaar (2018 en 2019) heeft Veilig Thuis IJsselland extra formatie nodig. Dit om een Veilig Thuis IJsselland zonder wachtlijst te realiseren, de kwaliteit van het werk te verhogen en ruimte te geven voor de door-ontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 330.000 nodig wat als aanvullende subsidie aan Veilig Thuis IJsselland verstrekt is in 2018. Van de € 330.000 komt € 240.000 van de regiogemeente en € 90.000 van de gemeente Zwolle. De € 90.000 is reeds bij de begroting 2018 beschikbaar gesteld. De bijdrage van de andere gemeenten en de daartegenover staande uitgave van de gemeente Zwolle waren nog niet in de begroting verwerkt.

 

Huiselijk geweld; capaciteit

De inzet op de Aanpak Ernstig Geweld (MDA++), de aanscherping van de Wet Meldcode en het Landelijke meerjarenprogramma Huiselijk geweld en kindermishandeling leiden tot extra taken voor gemeenten. De analyse of dit financiële en / of organisatorische consequenties heeft, wordt als onderdeel van het Najaarsmoment 2018 aan u voorgelegd.