Afwijkingen op activiteiten

Vrijval middelen opvangvoorzieningen voor jongeren
Aanvullende inkomst
€ 60.000

In 2011 heeft gemeente Zwolle subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het realiseren van een jongerenhotel (opvang + begeleiding voor dakloze jongeren). Het jongerenhotel zou in eerste instantie door stichting Byou worden gerealiseerd. Vanwege organisatorische problemen bij stichting Byou is dit echter niet doorgegaan. Het project is onder de naam Fast Forward ondergebracht bij het Leger des Heils. Vanaf 2014 biedt het Leger des Heils achttien plaatsen Fast Forward aan, wonen + begeleiding van zwerfjongeren. Hiermee is invulling gegeven aan de subsidievoorwaarde van de provincie Overijssel. In 2016 is de subsidie van provincie Overijssel aan gemeente Zwolle definitief vastgesteld.

De kosten van Fast Forward zijn echter altijd vanuit de reguliere middelen voor maatschappelijke opvang bekostigd. De subsidie van de provincie à € 100.000 heeft al die tijd gereserveerd gestaan. Gelet op de toename van het aantal zwerfjongeren dat gebruik moest maken van De Herberg voor opvang, hetgeen de gemeente als een onwenselijke ontwikkeling beschouwd, is in 2017 besloten om het Logeerhuis (opvangvoorziening voor dakloze jongeren van Limor) uit te breiden met 1 woning (drie plekken).

 

De kosten hiervan à € 40.000 zijn in 2017 ten laste van de reservering van € 100.000 gebracht (zie Berap 2017). Er resteert derhalve nog € 60.000 van de gereserveerde middelen. Deze kunnen vrijvallen.

 

Continueren uitbreiding Logeerhuis
Aanvullende uitgave
€ 40.000

We hebben in 2017 ingezet op tijdelijke uitbreiding van het Logeerhuis (opvang en begeleiding van dakloze jongeren). Hiermee is meer specifiek aanbod voor dakloze jongeren gecreëerd, zodat minder jongeren gebruik hoeven te maken van de Herberg. Het is namelijk niet wenselijk dat jongeren in de reguliere voorzieningen voor opvang terecht komen. Mede dankzij de uitbreiding van het Logeerhuis zien we dat het aantal jongeren dat gebruik moet maken van de Herberg is afgenomen. Dit laat onverlet dat druk op de opvangvoorzieningen en dan met name voor dakloze jongeren hoog is. Dit heeft te maken met stagnatie in de uitstroom van jongeren uit deze opvangvoorzieningen, doordat er te weinig beschikbare woonruimte is.

 

Hoewel ingezet wordt op realisatie van meer passende woonruimte (onder andere door realisatie van semipermanente woningen), zien wij dat de vraag naar opvangplekken voor dakloze jongeren onverminderd hoog is. Ook in 2018 willen we de uitbreiding van het Logeerhuis daarom continueren. De kosten hiervan bedragen voor 2018 maximaal € 40.000.