Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget uitvoeren convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht
Budgettair neutraal

Binnen de begroting is onder doel 2.1.2 (‘we versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo’) de eigen bijdrage opgenomen die ontvangen worden van het CAK. Hierin is ook een bedrag van € 3.283.216 begroot voor de eigen bijdrage beschermd wonen. Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Wij stellen daarom voor om dit budget over te hevelen naar doel 3.3.2