Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget gladheidsbestrijding
Budgettair neutraal

De kosten voor het onderdeel gladheidsbestrijding in de dienstverleningsovereenkomst met de ROVA van € 494.492 staan geraamd onder doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar doel 7.2.3