Afwijkingen op activiteiten

Schaapskudde

In het verleden is de schaapskudde uitgebreid om braakliggende kavels te begrazen. Door het weer op gang komen van de woningbouw in Stadshagen neemt het areaal braakliggend terrein de komende jaren af. De aanwezigheid van de schaapskudde in Stadshagen is vanuit beleving en educatie waardevol. We onderzoeken daarom of de omvang van de kudde op peil kan blijven door een deel van de (toekomstige) openbare ruimte in Stadshagen te begrazen.

 

Budgettair neutraal overhevelen budget Dierenwelzijn
Budgettair neutraal

De personele inzet voor het onderdeel Dierenwelzijn van €. 12.981 staat geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’) en dient op 7.3.1 verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om het budget daarom over te hevelen naar doel 7.3.1

 

Budgettair neutraal overhevelen budget kapitaallast krediet ombouw openbare verlichting naar LED
Budgettair neutraal

De kapitaallasten van het krediet voor de ombouw van openbare verlichting naar LED verlichting ten bedrage van € 142.038 staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar doel 7.3.1

 

Budgettair neutraal overhevelen kapitaallasten krediet VVI 2016 Wegen ombouw asfalt naar verharding.
Budgettair neutraal

De kapitaallasten van het genoemde krediet voor de ombouw van asfalt naar verharding (à € 16.283) staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Dit budget dient echter op dit doel verantwoord te worden. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar doel 7.3.1